Biên bản cam kết không vi phạm mẫu chuẩn

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản cam kết không vi phạm mẫu chuẩn và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Thông thường trong quá trình làm việc, học tập bạn không tránh được sai xót. Khi đó bạn cần sử dụng đến các mẫu biên bản cam kết để 2 bên thống nhất lịch trình làm việc, học tập. Sau đây là bản cam kết mẫu chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………………

1. Tên tôi là: ……………

2. Mã thẻ sinh viên: …………..

3. Số CMND: ………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….

4. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………….

5. Tên trường học: ………………………………………………………….

Tôi cam kết hiện tại tôi là …………….. tại ………………………………..

Kính đề nghị Quý Công ty xem xét ……………………………………..

………………………………………………………………………………............

Tôi sẽ nộp bổ sung thẻ sinh viên (bản phô tô) vào buổi đầu tiên của khóa học.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày … tháng…năm 20…

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật