Biên bản cam kết chịu trách nhiệm thông dụng.

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản cam kết chịu trách nhiệm thông dụng. và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………….....................................................................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...………..………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………...…………….

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :....................Ngày cấp: .............Nơi cấp:...........

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….……………….

Nơi làm việc(nếu có): ……...…………….………………………..………

Điện thoại liên hệ: ……...…………….………………………………….

Tôi cam kết các nội dung sau đây…............................................…………..

1…...…………….………………..……………………..............…………..

2…...…………….………………..……………………..............…………..

3…...…………….………………..……………………..............…………..

4…...…………….………………..……………………..............…………..

5…...…………….………………..……………………..............…………..

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…...…………….………………..…………………………..............……

2…...…………….………………..……………………..............…………..

Biên bản cam kết chịu trách nhiệm thông dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

(V/v Thỏa thuận cam kết trả nợ)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày .....tháng ..... năm ...... , tại địa chỉ .........................................

Chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

BÊN A: …………………………...............................................

Đăng ký kinh doanh số:..................cấp ngày............cơ quan cấp...................

(Nếu là cá nhân thì ghi: Chứng minh thư nhân dân số: ........ cấp ngày.......nơi cấp………….)

Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................

(Nếu là cá nhân ghi địa chỉ thường trú.......................................................)

Điện thoại : …………….……………Email :………………………… ……

BÊN B: …………………………............................................…….

Đăng ký kinh doanh số:..................cấp ngày............cơ quan cấp...................

(Nếu là cá nhân thì ghi: Chứng minh thư nhân dân số: ........ cấp ngày.......nơi cấp......................)

Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................

(Nếu là cá nhân ghi địa chỉ thường trú...........................................................)

Điện thoại : ………………………Email :……………………………… …

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận xác nhận nợ với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, hai Bên thỏa thuận xác nhận nợ, đến hết ngày….tháng….năm 20.... Công ty/Hoặc Ông/bà …………………………. còn nợ Bên B tổng số tiền là:……………………… đ (Bằng chữ:……………..), trong đó:

- Nợ gốc:……………………………………………………………………

- Lãi:……………………………………………………………………

Điều 2. Cam kết của hai bên về nghĩa vụ và quyền lợi liên quan:

Về nghĩa vụ của các bên:

- Bên B ..................cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ..............................;

- Thanh toán đầy đủ theo ...................................................... bên thỏa thuận;

- Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty/hoặc Ông/bà ....................... và toàn bộ các thành viên trong Công ty hoặc Ông/bà........................ (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

- Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản chung

- Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

- Biên bản xác nhận nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản cam kết chịu trách nhiệm thông dụng.

4. Hướng dẫn viết biên bản cam kết xác nhận nợ và thỏa thuận trả nợ:

Nghĩa vụ trả nợ với khoản vay phải dựa trên các giấy tờ xác lập và ghi nhận hợp pháp về khoản nợ như: Hợp đồng vay nợ, giấy vay nợ... cho nên việc lập các giấy tờ đối với khoản vay hoặc biên bản cam kết là điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

+ Đối tượng vay nợ có thể là giữa cá nhân với cá nhân hoặc giữa công ty với công ty hoặc công ty với cá nhân. Mẫu trên chỉ đưa ra những thông tin chung nhằm định hướng những thỏa thuận ghi nhận khoản nợ vay và cam kết trả nợ. Khách hàng hoàn toàn có thể thêm các nội dung thỏa thuận thực tế phù hợp với quy định của pháp luật cũng như cụ thể hóa về nghĩa vụ trả nợ của các bên.

Ví dụ: Hai bên thỏa thuận đến hết ngày 01/01/2020 Bên vay có nghĩa vụ thanh toán hết khoản nợ cho bên cho vay. Nếu không phải trả mức lãi suất chậm trả theo quy định của pháp luật. Hết ngày này, Bên cho vay có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân quận/huyện..... để phát mại các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên vay.

+ Một số lưu ý cụ thể khi xác lập biên bản này:

- Bên cho vay cần yêu cầu bên vay tiền cung cấp các bản sao có chứng thực liên quan đến thông tin của bên vay như: Bản sao y chứng thực chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của bên vay và sổ hộ khẩu (bản sao y có chứng thực). Tài liệu này rất quan trọng trong trường hợp bên vay không trả nợ thì có thể sử dụng các hồ sơ cá nhân trong quá trình khởi kiện tại tòa án;

- Bên cho vay cần lưu ý nếu bên vay đã có gia đình hoặc sở hữu chung các tài sản với bên khác (Vợ chồng/Cha mẹ...) thì cần bổ sung bên thứ ba vào trong giấy kam kết trên với tư cách là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hoặc bên bảo lãnh thanh toán để tránh các tranh chấp về tài sản chung khi tiến hành phát mại tại sản;

- Trong biên bản, cũng nên ghi mục đích khoản vay để làm gì (tránh trường hợp sau này mục đích khoản vay không được sử dụng đúng hoặc sử dụng vào các mục đích phi pháp như cờ bạc).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày …../……/……, tại……………….Chúng tôi gồm:…………

Tôi là…………………, sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số…….…… do công an…… cấp ngày ……, đăng ký hộ khẩu thường trú tại……, có vợ là bà…., sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số…..do công an…..cấp ngày….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại…………….

Bằng văn bản này, tôi xin khẳng định: Quyền sở hữu toàn bộ ngôi nhà và quyền sử dụng đất tại: thửa đất số….., Tờ bản đồ số….., địa chỉ………– theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số …..; Số vào sổ cấp GCN:………., do ………… cấp ngày ……, là tài sản riêng của vợ (chồng) tôi (…….);

Tôi không có đóng góp gì trong việc hình thành tài sản nêu trên và chúng tôi chưa có một thỏa thuận nào về việc sáp nhập tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Kể từ ngày tôi lập và ký văn bản này, bà ..….. được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu/ sử dụng đối với tài sản nêu trên, theo quy định của Pháp luật.

Tôi xin cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, tài sản và nội dung cam kết trong văn bản này là đúng sự thật;

- Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của cá nhân tôi;

- Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc cam kết và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng;

Người lập văn bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật