Biên bản bàn giao nhà cho thuê chuẩn nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản bàn giao nhà cho thuê chuẩn nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

- Căn cứ Hợp đồng số…… ngày....tháng ....năm 20...về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày… Tháng… năm 20… tại địa chỉ …………, chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY …………….

- Đại diện: ………………………………………………………………...

- Chức vụ: ………………………………………………………………

- Địa chỉ:…………………………………………………………………….

- Mã số thuế: …………………………………………………………………

- Số điện thoại:…………………………… ……….Fax:……………… …

- Tài khoản số: …………………………………………………………

- Tại ngân hàng: ………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

- Ông (bà):………………………………………………………………..

- Địa chỉ:…………………………………………………………………

- Mã số thuế:…………………………………………………………….

- Điện thoại:…………………………………………………………… ……

- Tài khoản: ……………………………………………………………..

- Tại Ngân hàng:……………………………………………………… ……

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: ...... tại……với nội dung sau:

- Diện tích căn nhà:

- Tổng số phòng:

- Khu phụ:

- Thiết bị:

+ …………………………………………………………………………

+ ………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

Biên bản bàn giao nhà cho thuê chuẩn nhất

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật