Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Mẫu 01.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ------------o0o------------

BẢN CAM KẾT CÁ NHÂN 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

          Kính gửi : ..........................................................................................................  

          Tôi tên : .............................................................................................................

          Chức vụ trong Đảng : ........................................................................................

          Chức vụ chính quyền, đoàn thể : ......................................................................                          

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CB, ngày 01 tháng 04 năm 2018 của chi bộ về việc học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Bản thân tôi xin đăng ký học tập và làm theo Bác về phong cách trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh như sau: 

1. Tháng 4 và tháng 5 năm 20… đăng ký làm theo: 

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm”: 

+ Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn nhà trường, trong báo cáo cũng như trong đánh giá các hoạt động. 

+ Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên quần chúng làm theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

+ Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm, “không nói một đàng, làm một nẻo” . 

+ Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không được “hứa mà không làm”. Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh “Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải thật thà nhúng tay vào việc”. 

+ Luôn kiểm tra, đánh giá những nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đã thi hành thế nào. Thực hiện đến nơi đến chốn những nghị quyết, kế hoạch đề ra. 

+ Luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thành trách nhiệm, lời hứa trước chi bộ, quần chúng. Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi tập thể và kiên quyết dựa vào tập thể để sửa chữa khuyết điểm. 

+ Chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi cư trú. Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi bản thân cư trú . 

-  

+ Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của chi bộ, nhà trường. Không thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ. Tự ý thức về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Có trách nhiệm với bản thân, với công việc được giao. Tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm đó.       

+ Phải sâu sát, gần gũi quần chúng, chăm lo giúp đỡ quần chúng về mọi mặt; Biết  lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng, phụ huynh, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với tập thể, giải thích trước tập thể … Đưa mọi vấn đề cho tập thể thảo luận và tìm cách giải quyết. 

+ Luôn nêu gương trước quần chúng về mọi mặt, trong phong trào luôn tiên phong, gương mẫu làm trước, tiến trước để quần chúng noi theo. 

+ Luôn kính yêu đồng nghiệp, tôn trọng quyền làm chủ của tập thể, không có thái độ quan liêu, không hách dịch, nhũng nhiễu quần chúng. Xác định được mục đích “vào Đảng để làm đầy tớ cho Nhân dân… Lãnh đạo là làm đầy tớ Nhân dân và phải làm cho tốt”. 

+ Luôn luôn kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 

+ Chăm lo xây dựng gia đình, tạo dựng gia đình hạnh phúc… Giáo dục các thành viên trong gia đình về trách nhiệm xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần cần kiệm, liêm chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, quê hương và của toàn dân tộc. 

+ Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, trong đó tập trung thực hiện tốt những nội dung sau : 

Không uống rượu bia trong giờ hành chánh. Không tham gia điều khiển các phương tiện giao thông khi uống rượu bia. 

Không mê tín, dị đoan. Không tổ chức tiệc tùng nhằm trục lợi cá nhân. 

2. Tháng 6 và tháng 7 năm 20… đăng ký làm theo : 

- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân”

Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau : 

+ Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng. 

+ Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính. 

+ Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân; 

+ Luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên. Nếu lợi ích của Đảng và lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích Đảng. 

+ Nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, kính yêu Nhân dân. Tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân. Trong công tác không được “kiêu ngạo, tự cao, tự đại"... 

3. Tháng 8 và tháng 9 năm 20… đăng ký làm theo : 

- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh” 

+ Tổ chức nghiêm túc, đúng điều lệ các cuộc họp chi bộ. Thể hiện tinh thần dân chủ, tập trung vào phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng. 

+ Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí  cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giưa các đảng viên trong chi bộ. 

+ Tránh các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng, lãng phí”, “xa dân”.   

+ Nâng cao phẩm chất trí tuệ của đảng viên. Xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, nghị quyết phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, với tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương. + Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. 

+ Đề cao công tác tiếp dân, giải quyết tốt mối quan hệ với dân. 

Bản thân tôi xin đăng ký thực hiện hoàn thành vào cuối tháng..... năm 20….

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

P. BÍ THƯ CHI ỦY

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Họ và tên:…………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Đoàn thể:……………………………………………………………………………

Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2018 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, kế hoạch thực hiện, tiêu chí “xây” và “chống” của đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và chức trách nhiệm vụ được giao,

Tôi xin phấn đấu rèn luyên học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức tác phong Hồ Chí Minh năm 2018 như sau:

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Thực sự trung thực trách nhiệm với chính mình, với gia đình người thân, với bạn bè, đồng chí, với tổ quốc nhân dân. Yêu cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, lẽ phải; (Chống tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối dân, thói vô cảm)

a) Nội dung:

Luôn trung thực với mình, chịu trách nhiệm với kết quả xét nghiệm mà bản thân thực hiện.

Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác.

Luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, đơn vị.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.

b) Giải pháp:

Hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn bó với nhân dân: Thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”; thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, học dân và phát huy truyền thống làm của nhân dân; khi xây dựng chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; (Chống mọi biểu hiện nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân).

a) Nội dung:

Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân.

Luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân.

Không có thái độ quan liêu hách dịch đối với nhân dân.

b) Giải pháp:

Tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân

Phải sâu sắc và gần gũi với nhân dân.

3 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn quán triệt nhiêm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

a) Nội dung:

Đoàn kết trong công tác trong mọi lĩnh vực

Tự phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến bộ.

Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắn trong công việc.

Nói ,viết và làm đúng theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.

Gương mẫu thực hành tiết kiệm.

Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết vững mạnh.

b) Giải pháp:

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ.

Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.

Trung thực, khiêm tốn, giản dị.

4- Thường xuyên vận động gia đình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; vận động mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Xác nhận của chi bộ

Người đăng ký

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ———o0o———

BẢN ĐĂNG KÝ
Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh năm 2018

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ……………………………………….

Họ và tên: ……………………………………………………………….

Sinh ngày………….tháng………năm………….

Là (tổ trưởng, giáo viên hay nhân viên)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;

Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………… về việc đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Trên cơ sở đã được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua.

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần rèn luyện và thời gian thực hiện như sau:

I/ Các chuẩn mực cần thực hiện (nêu ra tên chuẩn mực cụ thể)

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

II/ Các biện pháp thực hiện:

1. ……………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………

III/ Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………, ngày…tháng….năm….

Người đăng ký    

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật