Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2020

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2020 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

ĐẢNG BỘ XÃ ...

CHI BỘ TRƯỜNG…………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

... , ngày….. tháng….. năm 2020

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

       Họ và tên: Sinh ngày:

       Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ...

       Chức vụ đảng: Đảng viên

       Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên dạy lớp

       Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường Tiểu học ...

Căn cứ đánh giá cán bộ công chức, viên chức và đảng viên năm 2019 và tự nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể. Tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định số 12-QĐ/TU ngày 19/09/2017 của ban thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

   - Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

   - Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

   - Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nghiên, cứu học tập, tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách nhà nước.

   - Không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong

   - Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

   - Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

   - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp tốt hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

   - Kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng và lãng phí.

   - Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về tự phê bình, phê bình

   - Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình.

   - Luôn thương yêu và mạnh dạn bảo vệ lẽ phải và quyền lợi chính đáng của đồng nghiệp và nhân dân.

   - Không viết đơn thư tố cáo giấu tên, mạo danh gây ảnh hưởng xấu đến uy tính của cá nhân và tập thể.

4. Về quan hệ với nhân dân

   - Gần gũi, hòa nhã, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

   - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

   - Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch nhân dân.

5. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

   - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc.

   - Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương đổi mới của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

   - Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

6. Về tổ chức kỉ luật

    - Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

    - Kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

    - Bản thân và gia đình không vướng các tệ nạn xã hội; tự giác và gương mẫu chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

7. Về đoàn kết nội bộ

    - Hết lòng chăm lo, xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ.

    - Luôn thương yêu, hợp tác, hướng dẫn và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

    - Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

    - Tham gia tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác và nơi cư trú trong sạch, vững mạnh.

8. Về giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2019

   - Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ, bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

   - Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên .

   - Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

     XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                                            NGƯỜI CAM KẾT

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật