Giải bài C5 trang 56 sgk vật lý 7

Hãy nhận biết trong mô hình này:

C5. Hãy nhận biết trong mô hình này:

- Kí hiệu nào biểu diễn các electron tự do ?

- Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích gì ? Vì sao ?

Bài giải:

Trong hình 20.3 SGK các electron tự do là các vòng nhỏ có dấu "-", phần còn lại của nguyên tử là những vòng lớn có dấu "+". Phần này mang điện tích dương. Vì nguyên tử khi đó thiếu (mất bớt) electron.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật