Giải bài C3 trang 16 sgk vật lí 7

Hãy tìm cách kiểm tra xem AA\' có vuông góc với MN không

C3. Hãy tìm cách kiểm tra xem AA' có vuông góc với MN không ; A và A' có cách đều MN không.

Hướng dẫn giải:

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật