Giải bài C3 trang 18 sgk vật lý 7

Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn

C3. Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ tang hay giảm?

Bài giải:

Di chuyển gương ra xa mắt hơn thì bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật