Giải bài C9 trang 57 sgk vật lý 7

Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do ?

C9. Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do ?

A. Một đoạn dây thép;

B. Một đoạn dây đồng;

C. Một đoạn dây nhựa;

D. Một đoạn dây nhôm.

Bài giải:

Chọn C. Một đoạn dây nhựa.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật