Lý thuyết Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật