Giải bài C7 trang 57 sgk vật lý 7

Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?

C7. Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?

A. Thanh gỗ khô

B. Một đoạn ruột bút chì

C. Một đoạn dây nhựa

D. Thanh thủy tinh

Bài giải:

Chọn B Một đoạn ruột bút chì

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật