Bản cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bản cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị

…………, ngày ........ tháng ...... năm ……

BẢN CAM KẾT

Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

- Họ và tên:

- Chức vụ đảng:

- Chức vụ chính quyền:

- Đơn vị công tác:

- Sinh hoạt tại chi bộ:

- Đơn vị:

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tôi cam kết với chi bộ (đơn vị) sẽ rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, cụ thể:

1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

3. Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

6. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đường, làm một nẻo; trong hội nghị nói khác, ngoài hội nghị nói khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

7. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

8. Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

9. Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

II. Cam kết không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, cụ thể:

1. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

2. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

3. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

4. Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

5. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

6. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

7. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

8. Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

9. Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

III. Cam kết không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cụ thể:

1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

3. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

7. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

8. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

9. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

IV. Những giải pháp của bản thân để thực hiện tốt cam kết:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết với Chi bộ (đơn vị) sẽ không vướng vào các biểu hiện nêu trên. Nếu không thực hiện đúng theo cam kết, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

Bản cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị

Bản cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị

................, ngày.....tháng…..năm......

CAM KẾT

RÈN LUYỆN, GIỮ GÌN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KHÔNG CÓ BIỂU HIỆN SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

- Họ và tên: ................................................................................................

- Ngày sinh: ...............................................................................................

- Chức vụ: ..................................................................................................

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chương trình hành động của Đảng ủy, chi ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tôi xin cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

- Trung thành với tôn chỉ, mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới của Đảng; không phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

- Thường xuyên học tập theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; luôn có ý chí phấn đấu, gương mẫu làm tròn chức trách; nhiệm vụ được giao.

- Thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. Nói và viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm.

- Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi khó khăn.

2. Về đạo đức lối sống:

- Luôn luôn quan tâm đến lợi ích của tập thể. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không gây mất đoàn kết nội bộ; không cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền.

- Trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

- Luôn gắn bó với quần chúng, sâu sát cơ sở; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

- Luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

- Không đánh bạc, rượu, bia bê tha; không mê tín dị đoan; không ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Không sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

3. Về các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

- Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Không kích động tư tưởng bất mãn, chống đối trong nội bộ; không lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Không móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; không tham gia vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. Không chia sẻ, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Không sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. Không tác động, tham gia lôi kéo, cổ vũ dư luận xấu có hại cho Đảng và Nhà nước.

- Không lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, trái với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Bản cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật