Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th37

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th37 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Module TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Năm học: ..............

Họ và tên:.................................................................................................................................................................................................

Đơn vị:.......................................................................................................................................................................................................

I. Quan niệm về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Hoạt động giáo dục được quy định cụ thể trong Điều lệ trưởng tiểu học ban hành kèm theo Thông tư sổ 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Điều 29 đã chỉ rõ: “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giở lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ HS yếu kém phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi HS tiểu học. Hoạt động giáo dục trong lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cẩp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. HĐGDNGLL bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác".

Theo chuơng trình giáo dục phổ thông, HĐGDNGLL, ban hành kèm theo Quyết định sổ 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hoá, là một chương trình thổng nhẩt hữu cơ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, thổng nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của HS trong giai đoạn hiện nay.

HĐGDNGLL tạo cơ hội cho HS được tham gia vào đời sống cộng đồng, bước đầu vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống thực tiễn, được thực hành, trải nghiệm trong các tình huống của cuộc sống, bước đầu phát triển ờ HS các kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. Yếu tổ chính của HĐGDNGLL là thời gian thực hiện diễn ra ngoài khoảng quy định của chương trình.

HĐGDNGLL bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao luu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác.

Cùng vơi dạy học ờ trên lớp, HĐGDNGLL là một bộ phận rất quan trọng và vô cùng cần thiết trong toàn bộ quá trình dạy học - giáo dục ờ nhà truởng phổ thông nói chung và của trường tiểu học noi riêng. Hai bộ phận này gắn bó, hỗ trợ với nhau trong quá trình giáo dục. Hiện nay, HĐGDNGLL được quy định 4 tiết/1 tháng và được hướng dẫn thực hiện về nội dung theo kế hoạch từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Có cách gọi HĐGDNGLL như hoạt động ngoại khoá, là các hoạt động sau giờ học chính khoá, thường theo năng khiếu, sở thích, tự chọn: ca, múa, nhạc, kịch, thể thao... và có thể thuộc hay không thuộc nội dung môn học.

HĐGDNGLL là chương trình có thời gian bắt buộc cho mọi đổi tuợng HS (quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và có nội dung tự chọn (tự chọn với HS, với nhà trường và với cả địa phuơng). Hoạt động khi được nhà trường chọn chung cho mọi đối tượng HS thì với HS của trường đó là bắt buộc. Nhà truởng có thể chọn những hoạt động phù hợp với điều kiện GV, cơ sở vật chẩt, đặc điểm văn hoá vùng miền. HS có thể chọn nhiều hoạt động nhưng ờ các thời điểm khác nhau, mang tính cá thể hoá cao.

Do đặc thù của HĐGDNGLL nên trong quá trình thực hiện chương trình, có thể vận dụng một cách linh hoạt các nội dung và hình thức hoạt động theo vùng miền và đối tượng HS, với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường, địa phuong. Có như vậy, hoạt động của HS mới gắn được vòi thực tiễn cuộc sống và HĐGDNGLL mới mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực.

II. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong toàn bộ quá trình giáo dục của các trường phổ thông nói chung, của trường tiểu học nói riêng.

Biết, hiểu, thiết kế và tổ chức hiệu quả HĐGDNGLL trong trường tiểu học là một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo viên.

- Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL):

- Củng cố, khắc sâu những kiến thức đã được học qua các môn học ở trên lớp.

- Phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của các em.

- Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng ban đầu, cơ bản cần thiết phù hợp với sự phát triển chung của trẻ (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức,…)

- Góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động chính trị- xã hội. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thái độ có trách nhiệm đối với công việc chung.

............., ngày..........tháng.........năm..........

Người viết              

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật