Tuyển chọn đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 rất hay có đáp án chi tiết 2017

Gửi các em học sinh “Tuyển chọn đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 rất hay có đáp án chi tiết 2017”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán có đáp án năm học 2016 – 2017. Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là ?

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016- 2017

MÔN TOÁN – LỚP 5

Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề )

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào các chữ A, B, C, đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số thập phân 0,9 được viết dưới dạng phân số là:

A. 9/10      
B.9/100              
C.9/1000

Câu 2. 25% của 120 là:

A. 25            
B.4,8                    
C.480

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2 tấn 17kg =……kg

A. 217                 B.  2017              
C.2,017

Câu 4. Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:

A. 25 m3              B.   125 m3             
C.100 m3

Câu 5: Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ô trống:

[….] 1/2 giờ = 30 phút

[….] 2 ngày 4 giờ > 24 giờ

Câu 6: 4,8m3 =….dm3:

A. 48m3                        
B.480dm3           
C.4800dm3

PHẦN II: Tự luận

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

a. 96,2 + 4,85                       b. 5,28 : 4

Câu 8: Tìm x và tính giá trị biểu thức.

10 – x = 46,8 : 6,5                             16,5 x (2,32 – 0,48)

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ …..chấm:

a) 12 ngày = ……….giờ                               b) 1,6 giờ =………..phút

Câu 10: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của 3 kích thước của một hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật

b) Thể tích hình lập phương.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1 2 3  

4

 

 5 6
a b
Ý A C B  

B

 

Đ S C
Điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm  

1,0 điểm

 

0,5 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm

 II. Phần tự luận: ( 4 điểm)

 7: a) 101,05 ( 0,5 điểm)

b) 1,32 ( 0,5 điểm)

8: 16,5 x ( 2,32 – 0,48)

            16,5 x  1,84 = 30,36 ( 1,0 điểm)

9: a) 12 ngày = 288 giờ. ( 0,5 điểm)

b) 1,6 giờ   = 96 phút. ( 0,5 điểm)

10:

Bài giải

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 8 x 7 x 9 = 504 (cm3)     ( 0,25 điểm)

b) Cạnh của hình lập phương là: (8 + 9 + 7) : 3 = 8 (cm) ( 0,25 điểm)

Thể tích hình lập phương là: 8 x 8 x 8 = 512 (cm3)        ( 0,25 điểm)

Đáp số: a) 504 cm3 ;  b) 512 cm3    ( 0,25 điểm)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật