Hậu tố ful

Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai: beauty + ful — beautiful (nhưng: beautifully) use + full — useful (nhưng usefully.)

Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai :

beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully)

use + full — useful (nhưng usefully.)

Nếu từ gốc có hai chữ l ta bỏ chữ l thứ hai :

skill + full — skilful

Lưu ý : full + fill = fulfil.

 dayhoctot.com

Các bài học liên quan
Trọng lượng chiều dài và dung tích
Số thứ tự (Ordinal numbers)
Các điểm cần lưu ý về số thứ tự
Các điểm cần lưu ý về số đếm
So và not tượng trưng cho mệnh đề that
Mệnh đề That sau một số danh từ nhất định
Các chương học và chủ đề lớn

Bài học nổi bật nhất

Đề thi mới cập nhật