Các điểm cần lưu ý về số thứ tự

A. Hãy lưu ý chính tả đặc biệt của fifth, eighth, ninth và B. Khi số thứ tự được trình bày bằng con số, hai chữ cái cuối cùng của chữ viết phải được giữ lại:

A. Hãy lưu ý chính tả đặc biệt của fifth, eighth, ninth và

B. Khi số thứ tự được trình bày bằng con số, hai chữ cái cuối cùng của chữ viết phải được giữ lại :

First = 1 st

 Second = 2 nd

Third- = 3 rd

Fourth = 4 th

Twenty-first = 21 st

Forty-second = 42 nd

Sixty-third = 63 rd.

Eightieth = 80 th

Trong các số thứ tự kép qui tắc về từ and cũng giống như trong số đếm kép :

101  St = the hundred, and first (Thứ 101)

Trước số thứ tự thường có the :

The sixtieth day (ngày thứ 60)

The fortieth visitor (Vị khách thứ 40)

Tước hiệu vua được viết bằng số La Mã :

Ví dụ : Charles V ( Vua Charles đệ Ngũ)

James III (Vua James đệ Tam)

Elizabeth II (Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị)

Nhưng trong văn nói ta dùng the + chữ số thứ tự :

Charles the Fifth Janies the Third Elizabeth, the Second

Các bài học liên quan
Mệnh đề That sau một số danh từ nhất định
Danh mệnh đề dùng như túc từ của động từ
Mệnh đề so sánh (clause of comparison)
Mệnh đề thời gian
Các mệnh đề chỉ kết quả với Such/so... that
Các chương học và chủ đề lớn

Bài học nổi bật nhất

Đề thi mới cập nhật