Các từ tận cùng bằng y

Các từ tận cùng là y trước đó là một phụ âm ta đổi y thành i trước bất cứ hậu tố nào ngoại trừ ing. carry + ed = carried nhưng carry + ing. = carrying

Các từ tận cùng là y trước đó là một phụ âm ta đổi y thành i trước bất cứ hậu tố nào ngoại trừ ing.

carry + ed = carried nhưng carry + ing. = carrying

happy + ly = happily nhưng hurry + ing = hurrying sunny + er = sunnier.

y theo sau một nguyên âm thì không đổi :

obey + ed = obeyed, play + er= player

Đối với dạng số nhiều của danh từ xem 12.

Các bài học liên quan
Các điểm cần lưu ý về số thứ tự
Các điểm cần lưu ý về số đếm
So và not tượng trưng cho mệnh đề that
Mệnh đề That sau một số danh từ nhất định
Danh mệnh đề dùng như túc từ của động từ
Các chương học và chủ đề lớn

Bài học nổi bật nhất

Đề thi mới cập nhật