Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Nội dung chi tiết của Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra như sau:

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày....... tháng...... năm..........)

[01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ..........

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*):                                   …………………                     

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (**):      ............................

Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (***):                      ............................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

__________________________

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 của  dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của  dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật