Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
 

BẢN KÊ KHAI

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……………………

Họ và tên người nộp thuế: ………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………… Ngày cấp: …………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………….

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Căn cứ  theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

    UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)……………………. tại địa chỉ ………………….........

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ……

…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…. ngày …… tháng …… năm ……

UBND………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_____________________

Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau thì người nộp thuế phải lập Bản kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận.

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật