Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 sgk toán 2

Bài 1. Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì; Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau; Bài 4. Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

Bài 1.

 

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài giải

Số bút chì có trong hộp là:

6 + 2 = 8 ( bút chì )

Đáp số: 8 bút chì.

Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh

Bình có: ... bưu ảnh?

Bài giải

Số bưu ảnh Bình có là:

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

Đáp số: 14 bưu ảnh.

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài giải

Số người của đội 2 là:

15 + 2 = 17 (người )

Đáp số: 17 người.

Bài 4. Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Bài giải

Độ dài của đoạn thẳng CD là:

10 + 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b. Dùng thước có vạch chia cm chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng.

 

Các bài học liên quan
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk toán 2

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 2 mới cập nhật