Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định công bố đề lớp 2 Toán cuối kì II

Gửi các em học sinh “Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định công bố đề lớp 2 Toán cuối kì II”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989                  
B.199                
C.879                
D.950

2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

A. 969                
B.959                
C.559.                
D.569

3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

A. 40                  
B.32                  
C.9                      D.8

4: (1 điểm) Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 100                
B.111                
C.999                  
D.1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m            
B.20m                  
C.100m              
D.1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm                      
B.10cm

C.11cm                      D.12cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?


Đáp án đề kiểm tra cuối năm lớp 2 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

B.959

3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

C.9

4: (1 điểm) Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

D.1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

D.1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số bạn mỗi tổ có là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 bạn (0.5đ)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 2 khác
Giải bài tập các môn học lớp 2

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật