Giải bài 6 trang 13 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Tính chỉ số axit của một chất béo, biết rằng để trung hòa 14 gam chất béo đó cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M.

Bài 6. Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo (nói gọn là trung hòa 1 gam chất béo).

a) Tính chỉ số axit của một chất béo, biết rằng để trung hòa 14 gam chất béo đó cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M.

b) Tính khối lượng NaOH cần thiết để trung hòa 10 gam một chất béo có chỉ số axit là 5,6.

Giải

a)

\(\eqalign{
& {n_{KOH}} = 0,015.0,1 = 0,0015\,mol \cr
& {m_{KOH}} = 0,0015.56 = 0,084\,\left( g \right) = 84\,mg \cr} \)

Chỉ số axit \({{84} \over {14}} = 6\) .

b)

\(m_{KOH}=5,6.10=56\; mg= 0,056\; (g)\).

\(n_{KOH}=\)\({{0,056} \over {56}} = 0,001\left( {mol} \right) = {n_{NaOH}}\)

Vậy khối lượng \(NaOH\) cần thiết là:

\({m_{NaOH}} = 0,001.40 = 0,04\left( g \right)\)

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật