Giải bài 3 trang 22 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy dùng sơ đồ phản ứng chứng tỏ rằng metan có thể tổng hợp được các ancol, anđehit và axit có từ 1 đến 2 nguyên tử C trong phân tử.

Bài 3. Hãy dùng sơ đồ phản ứng chứng tỏ rằng metan có thể tổng hợp được các ancol, anđehit và axit có từ 1 đến 2 nguyên tử C trong phân tử.

Giải

 

Các bài học liên quan
Câu 2 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao
Câu 4 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật