Khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 12 Trường Thuận Thành 1

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 12 Trường Thuận Thành 1”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề thi và đáp án đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 12 Trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh năm 2014-2015. Thời gian làm bài :60 phút.

Câu  l (2điểm): Viết các phương trình phản ứng sau ở dạng phân tử và ion rút gọn:

1. Fe(OH)3 + H2SO4

2. Ba(OH)2 (dư) + NaHCO3

3. Al2O3 + NaOH – →

4. Al + HNO3 →…. + N2O+…

Câu 2(3điểm):

1 . Viết các phương trình phản ứng chứng tỏ anđehit axetic vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

2. Phân biệt các khí sau bằng phương pháp hóa học: propan, propen, propin.

3. Sắp xếp các axit sau theo chiều tăng dần tính axit (giải thích ngắn gọn):

HCOOH, CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH, C2H5COOH

Câu 3(2,5 điểm): Hòa tan hết 52 gam kim loại M (hóa trị n) trong 739 gam dung dịch HNO3 x% (lấy dư 15% so với lượng cần thiết). Kết thúc phản ứng thu dược hỗn họp khí chứa 0,2mol NO, 0,1 mol N20 , 0,02 mol N2 (dung dịch không chứa muối NH<sub4NO3)

1 .Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Xác định tên của kim loại M.

3. Tính X ( Biết lượng axit đă đượclấy dư 15% so với lượng cần thiết)

Câu 4(1,5 điểm): Cho 6,72 lít hỗn hợp khí X(đktc) gồm HCHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 91,2 gam kết tủa.

1 .Tính phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp X

2. Nếu cho hỗn hợp X vào dung dịch brom (trong nước) dư thì có bao nhiêu gam brom đã tham gia phản ứng?

Câu 5( 1 điểm): Đun nóng ba ancol X, Y, z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°c thu được sản phẩm hữu cơ chỉ gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp. Lấy hai trong số ba ancol trên đun nóng với dung dịch H2SO4 đặc ở 140°c thu được hỗn hợp ba ete co thể tích hơi bàng thể tích của 0,48 gam oxi trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

Xác định công thức cấu tạo của X, Y, z?

Cho biết: H=l, O=16, c=12, Na=23, K=39, Cu=64, Ag=108, Mg=24, Ca=40, Al= 27, Fe=56, S=32, Br=80, Zn=65, N=14, Ba=137 (Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thong tuần hoàn)

———–Hết——–

Đáp án và hướng dẫn chấm đề khảo sát đầu năm môn hóa lớp 12

dap-an-hoa-cau1

dap-an-hoa-cau2

dap-an-hoa-cau3

dap-an-hoa-cau4

dap-an-hoa-cau5

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 12 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 12 mới cập nhật