Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 12 chương 6 – THPT Phan Chu Trinh có đáp án

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 12 chương 6 – THPT Phan Chu Trinh có đáp án”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 12 chương 6 của trường THPT Phan Chu Trinh có đáp án chi tiết. Đề thi có hình thức trắc nghiệm, gồm 30 câu với thời gian làm bài là 45 phút, cụ thể như sau:

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN HOÁ  LỚP 12 chương 6

Thời gian làm bài:45 phút

Mã đề: 132

1: Chỉ dùng dung dịch hóa chất nào sau đây để phân biệt 3 chất rắn là Mg, Al, Al2O3

A. HCl                      
B.KOH                                
C.CuCl2                       
D.NaCl

2: Trộn 24 gam Fe2O3 với 10,8 gam nhôm rồi nung (không có không khí). Hỗn hợp thu được sau phản ứng cho tan vào dd NaOH dư có 5,376 lít khí bay ra (ĐKC). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:

A. 90%                    
B.60%                                  
C.80%                          
D.12,5%

3: Có các thông tin về kim loại kiềm: (1)dẫn điện tốt, (2)nhiệt độ sôi thấp, (3)màu trắng xám, (4)mềm.

Thông tin chính xác là:

A. 1, 2, 3, 4                      
B.2, 3, 4                        
C.2,4                            
D.1, 2, 4

4: Chọn nội dung đúng khi xét kim loại kiềm thổ:

A. thuộc kim loại nặng                                  
B.có thể mạ kim loại

C.màu xám đen                                          
D.đa số đều nhẹ hơn nhôm

5: Để sản xuất nhôm, nội dung nào sau đây không đúng:

A. cần thêm criolit

B.cần lượng điện năng lớn

C.dùng nguyên liệu là quặng boxit

D.điện phân nóng chảy AlCl3

6: Nội dung  ứng dụng nào của Mg dưới đây không đúng ?

A. chế tạo dây dẫn điện                              
B. tạo chất chiếu sáng

C.dùng trong quá trình tổng hợp hữu cơ    
D. chế tạo hợp kim nhẹ

7: Cation M3+ có cấu hình electron giống [10 Ne]. Nguyên tử M là:

A. Al                        
B.Cr                            
C.Fe                             
D.Mg

8: Các nguyên tố trong nhóm IA được xếp từ trên xuống theo thứ tự tăng dần:

A. số oxy hóa                                    
B.điện tích hạt nhân

C.khối lượng riêng                            
D.nhiệt độ sôi

9: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại M là [Ar]4s1. M ứng với kim loại nào sau đây:

A. Na                              
B.Li                                  
C.Rb                            
D.K

10: Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích H2 (ĐKC) thu được là:

A. 4,48 lít                      
B.6,72 lít                            
C.0,672 lít                    
D.0,448 lít

11: Thứ tự vị trí các nguyên tố kim loại kiềm thổ theo chiều giảm điện tích hạt nhân như sau:

A. Be, Mg, Ca, Sr, Ba

B.Ba, Sr, Ca, Be, Mg

C.Be, Mg, Sr, Ca, Ba

D.Ba, Sr, Ca, Mg, Be

12: Nội dung nào sau đây không chính xác khi nói về kim loại kiềm:

A. các nguyên tố ở nhóm IA đều là kim loại kiềm

B.cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1

C.các nguyên tố kim loại kiềm đều ở nhóm IA

D.các kim loại kiềm đều tác dụng được với nước

13: Anion gốc axit nào có thể làm mềm nước cứng:

A. SO42-                     
B.Cl                             
C.PO43-                         
D.CO32-

14: Nhôm hyđroxit thu được từ cách làm nào sau đây:

A. cho dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat

B.cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3

C.cho dư dd HCl vào dung dịch natri aluminat

D.cho Al2O3 tác dụng với nước

15: Nội dung nào sai trong các nội dung sau khi nói về nhôm:

A. thuộc nguyên tố s                  
B.chu kỳ 3

C.ZAl = 13                                  
D.nhóm IIIA

16: Từ đá vôi (CaCO3), điều chế Ca bằng cách:

A. hòa tan với dd HCl rồi điện phân nóng chảy sản phẩm

B.Nhiệt phân CaCO3

C.dùng kali đẩy canxi ra khỏi CaCO3

D.điện phân nóng chảy CaCO3

17: Các dụng cụ, đồ dùng bằng nhôm như sợi dây điện, móc treo quần áo, xô, thau… có đặc điểm chung là:

A. mềm, màu xám tro, dãn điện tốt

B.màu trắng xám, mềm, dễ dát mỏng

C.màu trắng bạc, mềm, nhẹ

D.dễ kéo sợi, cứng, bền

18: Cho các kim loại: Fe, Ni, Cu, Ag,  Zn  và các dung dịch: Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, Fe(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Số cặp phản ứng oxy hóa-khử xảy ra là:

A. 5                                
B.8                                  
C.6                               
D.10

19: Cho các kim loại: Cu, Ag, Fe, Ni, Zn  và các dung dịch: Fe(NO3)2,Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3,  Ni(NO3)2. Hãy sắp xếp theo chiều tăng tính oxy hóa và giảm tính khử

A. Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Ni2+/Ni;Fe2+/Fe;Zn2+/Zn

B.Zn2+/Zn; Ni2+/Ni; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag

C.Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Ag+/Ag

D.Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni

20: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm A thu được 0,896 lít khí (ĐKC) ở anot và 1,84 g kim loại ở catot. Công thức hóa học của muối là:

A. KCl                      
B.LiCl                                
C.NaCl                         
D.RbCl

21: Ứng dụng nào sau đây không phải của nhôm:

A. làm dây đẫn điện thay cho đồng                            
B.làm dụng cụ nấu ăn

C.hàn kim loại                                                            
D.làm thân máy bay, ô tô

22: Hiện tượng tạo thạch nhũ trong các hang động núi đá vôi được giải thích theo phản ứng nào sau đây:

A. Ca(HCO2)2 CaCO3 + CO2 + H2O

B.CaO + CO2   CaCO3

C.CaCO3 CaO + CO2

D.CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO2)2

23: Nung hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau ở nhóm IIA đến khối lượng không đổi, thu được 2,24 lít CO2 và 4,64 g hỗn hợp 2 oxit. Hai kim loại đó là:

A. Ca và Sr                
B.Be và Mg                          
C.Mg và Ca                 
D.Sr và Ba

24: Cho hốn hợp gồm Na và Mg lấy dư vào 100 gam dung dịch H2SO4 20% thì thể tích H2 (ĐKC) thu được là:

A. 49,78 lít                  
B.54,35 lít                      
C.4,57 lít                      
D.9,14 lít

25: Ion Na+  bị khử trong phản ứng nào sau đây:

A. NaCl + AgNO3

B.điện phân NaI nóng chảy

C.điện phân dung dịch NaCl

D.Na2SO4 + BaCl2

26: Cho 8 gam một kim loại kiềm thổ X và oxit của nó phản ứng hết với 1 lít dd HCl 0,5M. Xác định X?

A. Ca                            
B.Mg                                
C.Ba                             
D.Sr

27: Cho 1,5 gam hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm X tác dụng với nước, thu được 1,12 lít H2(ĐKC). X là:

A. Li                              
B.K                                
C.Rb                            
D.Na

28: Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

A. đều phản ứng với dd axit

B.đều có tính khử mạnh

C.đều phản ứng với oxy

D.đều phản ứng với nước

29: Nhiệt phân hoàn toàn 4,65 gam hốn hợp A gồm Na2CO3 và KHCO3 ta thu được 4,03 gam hốn hợp chất rắn. Tính phần trăm khối lượng Na2CO3 trong A?

A. 29,78%                    
B.56,99%                        
C.70,88%                     
D.36,56%

30: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

A. 2e                            
B.4e                                      
C.3e                             
D.1e

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA 12 CHƯƠNG 6 – THPT PHAN CHU TRINH

Mã đề Câu hỏi Đáp án
132 1 B
132 2 C
132 3 D
132 4 D
132 5 D
132 6 A
132 7 A
132 8 B
132 9 D
132 10 C
132 11 D
132 12 A
132 13 C
132 14 A
132 15 A
132 16 A
132 17 C
132 18 D
132 19 C
132 20 C
132 21 D
132 22 A
132 23 C
132 24 B
132 25 B
132 26 B
132 27 A
132 28 D
132 29 B
132 30 A

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 12 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 12 mới cập nhật