Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------


GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

Công an Phường (Xã): ...............................................................................................

Quận (Huyện): ............................................................................................................

Tôi đứng tên dưới đây là:............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:.......................................................................Dân tộc:................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

Địa chỉ tạm trú:............................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu:.................................................................................................

Cấp ngày:..........................................................Tại:....................................................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ..................

Ngày........... tháng..........năm 20......

Xác nhận địa phươngKính đơn   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật