Mẫu biên bản làm việc

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Mẫu biên bản làm việc và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Mẫu 1

Mẫu biên bản làm việc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm...............

Tại:.............................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/ ...............................................................Chức vụ: ...................................Đơn vị: .........................

2/ ...............................................................Chức vụ: ...................................Đơn vị: ..........................

Đã làm việc với:

1/Ông (bà): .........................................Năm sinh: .......................Quốc tịch:...................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ........................ Ngày cấp: ...................Nơi cấp: ....................................

2/Ông (bà): .........................................Năm sinh: ........................Quốc tịch:..................................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ......................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ....................................

Nội dung làm việc:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi..........giờ..........ngày..........tháng..........năm....................

Biên bản được lập thành........bản; mỗi bản gồm..................tờ; có nội dung và giá trị như nhau.

Đã giao cho .......................................... 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. Mẫu biên bản làm việcMẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại …………............., Chúng tôi gồm có:

BÊN A : CÔNG TY

Đại diện bởi : Ông/ Bà ..............................................Chức vụ:....................................................

Địa chỉ : Số ............., phường ...................., quận............... thành phố .......................

Mã số thuế : ............................................................................................................................................

BÊN B :

1. Ông/Bà : ............................................................................................................................................

CMTND số : ................................ Cấp ngày: ................./........................../20........................

Địa chỉ TT : ........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................................

2. Ông/Bà : ............................................................................................................................................

CMTND số : ................................ Cấp ngày: ................./........................../20........................

Địa chỉ TT : ........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................................

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A


ĐẠI DIỆN BÊN B


Tải ngay

Đề thi mới cập nhật