Biên bản tường trình tai nạn

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản tường trình tai nạn và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BIÊN BẢN / BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi.. ......giờ...... ngày.. ... tháng...... năm ...………...

Tại :………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1......................................................... Chức vụ: .........................................................

2......................................................... Chức vụ: .........................................................

3......................................................... Chức vụ: .........................................................

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Của: ..................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:..................................................................

Nơi xảy ra tai nạn: .................................................................................

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): ............................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết): ............................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Hậu quả: ..................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người thứ 1 :................................................................................................

2. Người thứ 2 :................................................................................................

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:...............giờ ............, ngày ................. tháng ................năm ...............tại ....................

..................................................................................................................................................

Biên bản tường trình tai nạn

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật