Biên bản nghiệm thu phần mềm

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản nghiệm thu phần mềm và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

............, ngày ............. tháng ............... năm ....................

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU PHẦN MỀM

1. Đối tượng nghiệm thu:

   • Phầm mềm: .................................................................................

2. Thành phần nghiệm thu

a. Đại diện đơn vị được quản lý, sử dụng phần mềm:

Họ tên:..........................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................

b. Đại diện đơn vị phụ trách thiết kế:

Họ tên:..........................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................

3. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

   •Bắt đầu: ……. Ngày …… tháng …… năm ……

   •Kết thúc: …… ngày ……. Tháng …… năm …….

   •Tại:

4. Đánh giá hạng mục:

5. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

   •Phiếu yêu cầu nghiệm thu của đơn vị sử dụng phần mềm

   •Hồ sơ thiết kế phần mềm và những thay đổi được phê duyệt

6. Nội dung nghiệm thu:

   •Môi trường kiểm tra:

   •Dữ liệu dùng để kiểm tra:

   •Các tính năng của phần mềm: cài đặt hệ điều hành, các hệ thống cần thiết khác, cài đặt hệ thống trên các máy tính vật lý hoặc máy ảo, tiến hành sao lưu toàn bộ hệ thống thành file ảnh để có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu khi cần …..

   •Thiết kế các kịch bản kiểm thử (một chuỗi các tình huống kiểm thử có quan hệ với nhau) nhằm kiếm thử các tính huống sử dụng xác định.

   •Xác định lỗi: là lỗi hay không phải lỗi, lỗi đã xảy ra chưa, lỗi do yếu tố nào mang lại, lỗi có thường xuyên không …..

   •…….

   •Xem xét lại các kết quả kiểm tra để có được kết quả chính xác, đáng tin cậy

7. Các ý kiến khác nếu có

8. Kết luận:

   •Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phần mềm để đưa vào sử dụng

   •Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này.

Biên bản nghiệm thu phần mềm

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật