Biên bản họp hội đồng Thi Đua - Khen Thưởng

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản họp hội đồng Thi Đua - Khen Thưởng và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản họp hội đồng Thi Đua - Khen Thưởng

Mẫu 1

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng thi đua khen thưởng

(Tên đơn vị)

V/v Xét khen thưởng ......................................

Ngày...........tháng ...........năm............, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) đã họp dưới sự chủ trì của ( họ và tên, chức danh người chủ trì).

- Thành phần dự họp:

1.( họ và tên, chức danh)........................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................

- Nội dung họp:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kết luận:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sau khi xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các (hình thức khen thưởng) (danh hiệu thi đua) như sau:

1.Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đơn vị và cá nhân đề nghị khen thưởng;

2. .......................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................

Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng./

Biên bản họp hội đồng Thi Đua - Khen Thưởng

Lưu ý:

- Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh. chức vụ…..

- Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ tự tập thể trước, cá nhân sau.

- Kết quả bỏ phiếu lấy thứ tự cao trước, thấp sau.

Lưu ý:

- Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh. chức vụ…..

- Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ tự tập thể trước, cá nhân sau.


MẪU SỐ 02: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Về việc xét, đề nghị khen thưởng..........( 1)

     Thời gian: ................ giờ ............ phút, ngày .............. tháng ................ năm ......................

     Địa điểm: ...........................................................................................................................

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng .........(2) ........ tiến hành họp xét, đề nghị ……(3) trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

     Chủ trì cuộc họp: Đ/c ............................... Chủ tịch Hội đồng TĐKT.

     Thư ký cuộc họp: Đ/c ................................ chức vụ: .............................

Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có .................... thành viên tham dự (vắng đồng chí .............), gồm các đồng chí:

     1. Đ/c ............ chức vụ ................Chủ tịch Hội đồng TĐKT

     2. Đ/c ............ chức vụ ................Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

     3. Đ/c ............ chức vụ ................Ủy viên;

     4. Đ/c ............ chức vụ ................Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(2) đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ........%, đề nghị ..........(3)............. trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/tập thể

Hình thức khen thưởng

     Cuộc họp kết thúc vào hồi ........ giờ ...... phút, ngày ......... tháng ........... năm ................

Biên bản họp hội đồng Thi Đua - Khen Thưởng

(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề .................;

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật