Bản đăng kí nêu gương

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản đăng kí nêu gương và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG

“ Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” Thực hiện theo quy định số .................... ngày ................. của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Họ và tên:....................................

Đảng viên: Chi bộ trường ..........................

Nhiệm vụ được giao:................................

Thực hiện Công văn số công văn số.......ngày........của Thị ủy...........về việc thực hiện quy định số .....của BBT và Hướng dẫn số ...........của Ban thường vụ tỉnh ủy; Căn cứ hướng dẫn bản đăng ký số ............................ ngày ........của Đảng ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” thực hiện theo quy định số ................... ngày ............................ của Ban bí thư trung ương Đảng; Bản đăng ký số ..................... ngày .................. của trường ........................................ “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nay tôi xin đăng ký một số nội dung để nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong chi bộ trường .................................. như sau:

1- Về tư tưởng chính trị

Với vai trò là bản thân đăng ký tiếp tục thực hiện kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn sống gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền đến gia đình và nhân dân nơi cư trú về bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình.

2- Về đạo đức, lối sống, tác phong

Luôn thực hiện nghiêm Quy định ....ngày.......của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số.......ngày.......của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bản thân luôn làm tốt việc đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Thực hiện việc nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, cuôc sống riêng trong sáng lành mạnh; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

Bản thân kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.

3- Về tự phê bình, phê bình

Trong tự phê bình và phê bình bản thân phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm và có tính xây dựng không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm và phải có kế hoạch sửa chữa.

Trong quan hệ với đồng chí đồng nghiệp, đảng viên trong chi bộ có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

4- Về quan hệ với nhân dân

Luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân; gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

Luôn thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

5- Về trách nhiệm trong công tác

Nêu cao ý thức trách nhiệm người đảm viên thực hiện các nhiệm vụ do chi bộ giao, luôn tận tuỵ với công việc;

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".

6- Về ý thức tổ chức kỷ luật

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Gương mẫu chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị, nói, viết và làm theo Nghị quyết.

7- Về đoàn kết nội bộ

Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân đăng ký luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với vai trò là Bí thư chi bộ - Chủ tịch Hội CCB bản thân xin đăng ký trong năm ........phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân góp phần cùng với tập thể chi bộ trường..........thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

.........., ngày..... tháng...... năm 20....

Người viết bản đăng ký

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật