Bản đăng kí cái nhân thực hiện Chỉ thị 05

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản đăng kí cái nhân thực hiện Chỉ thị 05 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bản đăng kí cái nhân thực hiện Chỉ thị 05

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh năm 20…

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh năm: ………......

Chức vụ Đảng:................................................

Chức vụ chính quyền:..........................................

Đơn vị công tác: ................................................

Chi bộ:..........................................................

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20... Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước,…) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với cá nhân nên chọn lựa nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), cụ thể như:

(1) Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng;

(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở;

(3) Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức;

(4) Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;

(5) Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.

6) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 20...

Người đăng ký

NỘI DUNG GỢI Ý

- Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

- Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà , khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư.

- Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

- Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

- Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

- Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

-Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

- Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

-Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay la quản lý đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng.

- Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức ,các sáng kiến trong công tác.

- Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở.

- Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị; chống bệnh thành tích, hình thức.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

- Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình”.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc; nói đi đôi với làm.

- Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

- Giáo dục phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện Quy định về những Điều đang viên không được làm gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

- Thực hiện nghiêm Quy định số 47 - QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những Điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03- HD/TW, ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

- Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, có giải pháp hiệu quả để quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực; chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

- Nêu gương về tác phong công tác sâu sát thực tế, làm việc khoa học, sáng tạo, giải quyết mọi công việc nhanh gọn; quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham mưu, đề xuất, kiến nghị của cán bộ dưới quyền; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ.

- Nêu gương về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quy chế, quy định của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- Trong tự phê bình và phê bình phải đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm; không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau; trong đó người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

- Nêu gương trong ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền; kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực sự là công bộc của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Nêu gương về ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

- Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ, gắn chặt lý luận với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”; coi trọng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

- Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, Quy chế, Quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; khách quan, công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đùn đẩy, đổ lỗi, né tránh trách nhiệm và khuyết điểm cho người khác.

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật