Giải bài C5 trang 11 sgk vật lí 7

Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2...

C5. Làm lại thí nghiệm ở hình 3.2. Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng thay đổi như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng mưa tối đều thu hẹp lại hơn.

Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ rệt.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật