Giải bài 1, 2, 3 trang 30 sgk toán 2

Bài 1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam; Bài 2. An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm.Bài 3. Lớp 2A có 15 học sinh gái.

Bài 1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Tóm tắt

Bài giải

Số cây cam vườn nhà Hoa có là:

17 - 7 = 10 ( cây cam )

Đáp số: 10 cây cam.

Bài 2. An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

 

Bài giải

Chiều cao của Bình là:

95 - 5 = 90 (cm)

Đáp số: 90 cm

Bài 3. Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

Bài giải

Số học sinh trai lớp 2A có là:

15 - 3 = 12 ( học sinh )

Đáp số: 12 học sinh.

Các bài học liên quan
Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 sgk toán 2

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 2 mới cập nhật