C. Around the house - Unit 6 trang 68 SGK Tiếng Anh 6

5. Ask and answer questions about your house with a partner. (Hỏi và trả lời câu hỏi về nhà của em với bạn cùng học.)

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and read Then ask and answer the questions. (Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

 

Look at the house.

In front of the house, there is a big yard.

Behind the house, there are tall trees.

Behind the tall trees, there are mountains.

To the left of the house, there is a well.

To the right of the house, there are flowers.

Dịch bài:

Hãy nhìn cái nhà.

Trước nhà có một sân rộng.

Sau nhà có nhiều cây cao.

Sau những cây cao có nhiều núi.

Phía bên trái nhà có một cái giếng.

Phía bên phải nhà, có nhiều hoa.

Questions:

a. Where is the yard?

b. Where are the tall trees?

c. Where are the mountains?

d. Where is the well?

e. Where are the flowers?

f. Where is the house?

Trả lời:

a. The yard is in front of the house.

b. The tall trees are behind the house.

c. The mountains are behind the trees

d. The well is on the left of the house.

e. The flowers are on the right of the house.

f. The house is between the well and the flowers.

2. Listen and find the right picture. Then write about the three houses in your exercise book. (Lắng nghe và tìm hình đúng. Sau đó viết về ba cái nhà trong tập bài tập của em.)

Click tại đây để nghe:

 

TAPESCRIPT:

a) Which is Ba's house?

Ba's house has the yard. There are flowers in the yard.  The yard is in front of the house.

b) Which is Lan's house?

There are tree near Lan's house . The tree is in the right of Lan'house.

c) Which is Tuan's house?

Tuan has the house with the well. The well is to the left of the house. The flowers is to the right of Tuan's house.

Trả lời:

a. Which is Ba's house? 

Ba’s house is behind the flowers (A).

b. Which is Lan's house?

Lan’s house is to the left of the trees (B).

c. Which is Tuan's house?

Tuấn’s house is to the right of the well (B).

3. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Click tại đây đề nghe:

 

- The photocopy store is next to the bakery. (Tiệm photo (chụp sao) ở kế bên lò bánh mì.)

- The movie theater is between the bakery and the drugstore. (Rạp chiếu phim ở giữa lò bánh mì và tiệm thuốc.)

- The restaurant is opposite the drugstore. (Nhà hàng đối diện với tiệm thuốc.)

- The police station is next to the restaurant. (Đồn cảnh sát kế bên nhà hàng.)

- The toystore is between the police station and the bookstore. (Tiệm bán đồ chơi ở giữa đồn cảnh sát và tiệm sách.)

- The children are m the bookstore. (Các đứa trẻ ở trong tiệm sách.)

4. Practise with a partner. (Thực hành với bạn học.)

a. Ask and answer questions about the picture in Exercise C3. (Hỏi và trả lời các caau hỏi về bức tranh ở bài tập C3.)

Trả lời:

a - Where's the police station?

- It’s opposite the movie theatre.

b - Where’s the drugstore?

- It’s next to the movie theatre.

c - Where’s the restaurant?

- It’s opposite the drugstore.

b. Play a guessing game. (Chơi trò chơi đoán.)

Example : A. It’s opposite the movie theatre. What’s it?

                B. It’s the police station.

                A. That’s right.

- P1: It’s next to the bakery. What’s it?

P2: It’s the photocopy store.

P1 : That’s right.

- P1: It’s between the bakery and the drugstore. What is it?

P2: It’s the movie theatre.

P1: That’s right.

- P1: It’s next to the bakery. What is it?

P2: It’s the movie theatre.

P1: That’s right.

- P1: It’s opposite the bookstore. What is it?

P2: It’s the photocopy store.

P1 : That’s right.

- P1: It’s next to the movie theatre. What is it?

P2: It’s the drugstore.

P1: That’s right.

5. Ask and answer questions about your house with a partner. (Hỏi và trả lời câu hỏi về nhà của em với bạn cùng học.)

a. What is in front of your house?

b. What is behind your house? 

c. What is to the left of your house? 

d.  What is to the riaht of your house? 

Trả lời:

a. In front of my house, there is a yard.

b. Behind my house, there are other houses.

c. To the left of my house, there is a slum. (con hẻm)

d. To the right of my house, there is an other house.

dayhoctot.com

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 6 mới cập nhật