B. My routine - Unit 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 6

3. Practise with a partner. Use your table. ( Thực hành với bạn cùng học. Dùng bản của em.)

B. MY ROUTINE (Công việc thường làm của tôi ).

1. Read. (Đọc)

Click tại đây để nghe:


                                                                                          

- Hi . I'm Ba. I get up at six. I take a shower. I eat a big breakfast.

- I go to school at quarter to seven. I have classes from seven to quarter past elveven.

- At half past eleven, I have lunch. In the afternoon, I play games. I go home at five o'clock.

- In the evening, I watch television. I do my home work. I go to bed at ten o'clock.

Trả lời:

- Chào. Tôi là Ba. Tôi thức dậy lúc 6 giờ . Tôi tắm gội. Tôi ăn bữa điểm tâm với nhiều món.

- Tôi đi học lúc 7 giờ kém 15. Tôi có giờ học từ 7 giờ đến 7 giờ 15.

- Lúc 11 giờ 30, tôi ăn trưa. Bữa trưa, tôi chơi trò chơi. Tôi về nhà lúc 5 giờ.

- Buổi chiều, tôi xem truyền hình. Tôi làm bài tập ở nhà. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ.

2. Complete the table in your exercise book. write the time in figures. (Hoàn chỉnh bản này vào tập bài tập của em.Viết giờ bằng số)

Action Time
Ba Me
get up 6.00 5.30
go to school        
classes start    
classes finish    
have lunch    
go home    
go to bed     

Trả lời:

Action (Hành động)  Time (giờ)
Ba Me
get up 6.00 5.30
go to school     6.45 6.45
classes start 7.00 7.00
classes finish 11.15 11.30
have lunch 11.30 12.00
go home 5.00 4.45
go to bed  10.00 10.00

3. Practise with a partner. Use your table. ( Thực hành với bạn cùng học. Dùng bản của em.)

a.- What time does ba get up?

⟶ He gets up at 6 o'clock.

- What time does he go to school?

⟶ He goes to school at 6.45

- What time does he have classes?

⟶ He has classes at 7.00

- What time does he have lunch?

⟶ He has lunch at 11.30

- What time do his classes finish?

⟶ They finish at 11.15

- What time does he go home?

⟶ He goes home at 5.00

- What time does he go to bed?

⟶ He goes to bed at 10.00

b.- What time do you get up?

⟶ I get up at 5.30

- What time do you go to school?

⟶ I go to school at 6.45

- What time do you have classes?

⟶ I have classes at 7.00

- What time do you have lunch?

⟶ I have lunch at 12.00

- What time do your classes finish?

⟶ They finish at 11.30

- What time do you go home?

⟶ I go home at 4.45

- What time do you go to bed?

⟶ I go to bed at 10.00

dayhoctot.com

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 6 mới cập nhật