Giải bài 1 - Trang 40 - SGK Địa lí 8

Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5 (SGK trang 40).

Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5 (SGK trang 40).


Trả lời
Tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên hình 11.5: (1). Pa-ki-xtan. (2) Ấn Độ, (3) Nê-pan, (4) Bu-tan, (5) Băng-la-đét, (6) Xri Lan-ca, (7) Man-đi-vư.

Các bài học liên quan
Bài 3 - Trang 43 - SGK Địa lí 8

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật