Giải bài 1 trang 30 sgk hoá học 10

Bài 1. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

Bài 1. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

LỜI GIẢI

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có -electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật