Giải bài 3 trang 28 sgk hoá học 10

Bài 3. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13)

Bài 3. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy :

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron ;

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron ;

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron ;

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

TRẢ LỜI:    Câu D là sai.

Các bài học liên quan
Bài 3 trang 30 sgk hoá học 10

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật