Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 10 Môn Hóa năm 2015 trường THPT Sa Đéc

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 10 Môn Hóa năm 2015 trường THPT Sa Đéc”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 10 Môn Hóa năm 2015 trường THPT Sa Đéc  – Đồng Tháp có đáp án.

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG THPT TP SA ĐÉC

ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề gồm có 01 trang )

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm học : 2015 – 2016

Môn thi : HÓA HỌC – LỚP 10

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề )

Ngày thi : 22 / 09 / 2015

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7.5 điểm )

1: ( 1,5 điểm )

a/ Hãy cho biết giá trị của 1u bằng bao nhiêu kg?

b/ Nguyên tử Mg có khối lượng là 24,31u. Hãy tính khối lượng của Mg theo đơn vị kg?

2: ( 2,0 điểm )

Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và số khối của những nguyên tử có kí hiệu sau đây:

3919K  ;  5626Fe  ;   23490Th   ;    3115P

3: ( 2,0 điểm )

a/  Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau:

6329Cu  ;    6529Cu  ; 168O  ;  178O  ;  188O       .

b/ Tính phân tử khối của các phân tử nói trên.

4: ( 2,0 điểm )

Cho nguyên tố X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron, số khối và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

II. PHẦN RIÊNG ( Tự chọn ) ( 2,5 điểm )

Thí sinh chọn một trong hai câu ( Câu 5.a hoặc Câu 5.b )

5.a: ( 2,5 điểm )  ( dành cho học sinh lớp 10A )

a/ Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có A( Z=17 ) và B( Z=26 ).

Nguyên tố A,B là kim loại, phi kim, khí hiếm, vì sao?

b/ Trong tự nhiên Argon có 3 loại đồng vị bền với tỉ lệ % nguyên tử là:

3618Ar ;  (0,337%) ;   3818Ar (0,063%) ;  4018Ar ( 99,6%)

Cho rằng nguyên tử khối của các đồng vị trùng với số khối của chúng.

–  Tính nguyên tử khối trung bình của Argon.

–  Tính thể tích của 20gam Argon ( ở đktc )

5.b: ( 2,5 điểm )

a/ Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z=9, Z= 18, Z=35

b/ Nguyên tố Kali trong tự nhiên có các đồng vị: 39K ,   40K , 41K với tỉ lệ % số nguyên tử tương ứng lần lượt là: 93,08% ; 6,12%.

–  Tính tỉ lệ % của đồng vị 41K ?

–  Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố K ?

——Hết——

( Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn )


 ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HÓA LỚP 10 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
1: 1,5 điểm a/ 1u= 1,6605 x 10-27kg

b/ mMg= 24,31 x 1,6605.10-27kg = 40,3667.10-27kg

 

0,5 điểm

1,0 điểm

2 : 2 điểm Xác định đúng các đại lượng cho 1 nguyên tử : 0,5 điểm 0,5 x 4 = 2 điểm
3: 2 điểm Viết đúng mỗi công thức oxit : 0,25 điểm

– Tính đúng 6 phân tử khối

 

0,25 x 6 = 1,5 điểm

0,5 điểm

4: 2 điểm P + N + E = 46

2Z + N = 46 (1)

2Z – N = 14 (2)

Z = 15

Z = P = E => P – E = 15

Tính được N = 16; A = 31

Viết đúng kí hiệu : 3115X

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

5.a : 2,5 điểm a) – Viết đúng mỗi cấu hình electron : 0,5 điểm

– Trả lời đúng KIM LOẠI hay PHI KIM, có giải thích : 0,25 điểm

 

b) Nguyên tử khối trung bình của Ar : 39,98u

 

Số mol của Ar : n = 20: 39,98 = 0,5 ( mol )

Thể tích của 20gam Ar ( ở đktc ) :

V = n x 22,4

= 0,5 x 22,4 = 11,2 ( lít)

 

0,5 x 2 = 1 điểm

0,25 x 2 = 0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

 

0,25 điểm

 

 

0,25 điểm

5.b: 2,5 điểm a)      – Viết đúng mỗi cấu hình electron : 0,5 điểm

b)      – % số nguyên tử của 41K = 0,8 %

– Nguyên tử khối trung bình của K = 39,08u

 

0,5 x 3 = 1,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật