Giải bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

2. Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

Trả lời:

Sự xuất hiện các ngành kỉnh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam : các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật