Bản nhận xét của Chi Bộ đối với Đảng viên dự bị

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản nhận xét của Chi Bộ đối với Đảng viên dự bị và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Mẫu 1

BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị

                  Kính gửi:Chi ủy ...............................................................

      Tôi là:........................., sinh ngày ............. tháng ............. năm .....................

      Đang sinh hoạt tại Chi bộ:...................................................................

      Ngày .............. tháng ........... năm ........... được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị ...........................................................được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày ............. tháng ............... năm ............., phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

       Ưu điểm:...............................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

       Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:..................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

       Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ..........................................trở thành đảng viên chính thức

       Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

................., ngày ...... tháng ....... năm 20 ............

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 2

BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị

Kính gửi: - Chi bộ:..................................................................................................

                   - Đảng uỷ:...............................................................................................

             Tôi là: .....................................................................................

             Đang sinh hoạt tại chi bộ: .....................................................................................

           Ngày ...... tháng ........ năm 20....... , tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là ...................................... phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

             Ưu điểm:

             a. Về tư tưởng chính trị:

             - Đồng chí ................................... luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

             - Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

             - Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

             - Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.

             b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

             - Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

             - Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan ,luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

             - Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhãvới đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

             c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:

             - Trong quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

             - Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

             - Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

             d. Về tổ chức kỷ luật:

             - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

             - Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

             Khuyết điểm và những điểm cần lưu ý:

             a. Khuyết điểm:

             - Tinh thần phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.

             - Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như :..........................................

             b. Những điểm cần lưu ý:

             - Cần phấn đấu , đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu học hỏi cho bản thõn như : ................................ để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.

             - Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ................................ trở thành đảng viên chính thức.

             - Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

......................., ngày ........ tháng ........ năm 20 .............

NGƯỜI NHẬN XÉT

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật