Bản khai nhân khẩu và Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản khai nhân khẩu và Phiếu báo thay đổi nhân khẩu và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Mẫu 1

Bản khai nhân khẩu và Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

1. Họ và tên (1) :.....................................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):...........................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ................/.................../.............../. 4. Giới tính: .......................

5. Nơi sinh: ..........................................................................................................................

6. Nguyên quán: ..................................................................................................................

7. Dân tộc: ............................. 8. Tôn giáo: .......................... 9. Quốc tịch:..........................

10. CMND số: ................................. 11.Hộ chiếu số: ..........................................................

12. Nơi thường trú:...............................................................................................................

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:....................................................................................................

14. Trình độ học vấn (2):..................15. Trình độ chuyên môn (3):......................................

16. Biết tiếng dân tộc:........................... 17. Trình độ ngoại ngữ: ..................................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ..............................................................................................

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì): .............................

Từ tháng, năm đến tháng năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):...........................

.......................................................................................................................................................

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):........................................

.......................................................................................................................................................

TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhQuan hệNghề nghiệpĐịa chỉ chỗ ở hiện nay

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

........................,ngày .........tháng ....... năm ...........

NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

________________________________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu không biết chữ thì ghi rõ "không biết chữ");

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Mẫu 2

Bản khai nhân khẩu và Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1) :....................................................... 2. Giới tính: ...................................

3. CMND số:............................................................................4. Hộ chiếu số:..................................

5. Nơi thường trú: .........................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ................................................................................................................

.....................................................................Số điện thoại liên hệ: ......................................................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1): ....................................................... 2. Giới tính:..........................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ............/................../................/.................

4. Dân tộc: ..................................5. Quốc tịch:................................................

6. CMND số:..................................................7. Hộ chiếu số..................................

8. Nơi sinh:....................................................................................................

9. Nguyên quán:........................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................... 17. Trình độ ngoại ngữ: ..................................

11. Nơi thường trú: ..............................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................

.....................................................................Số điện thoại liên hệ: ......................................................

13. Họ và tên chủ hộ:.......................................... 14.Quan hệ với chủ hộ:..............................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):......................................................................

..........................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhNơi sinhNghề nghiệpDân tộcQuốc tịchCMND số (hoặc Hộ chiếu số)Quan hệ với người có thay đổi
Bản khai nhân khẩu và Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):.................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................,ngày .........tháng ....... năm ...........

TRƯỞNG CÔNG AN :.....................

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________________________________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật