Giải câu 2. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

Trả lời:

Các thao tác trên CSDL có thể phân nhóm:

- Thao tác với cấu trúc dữ liệu: khai báo tạo lập dữ liệu mới,...

- Cập nhật dữ liệu, các thao tác này chỉ tác động lên nội dung dữliệu.

- Khai thác thông tin: tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu và kết xuất báo cáo.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật