Giải câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Trả lời:

Các đối tượng cơ bản trong Access: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật