Project - trang 35 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Viết một bài miêu tả ngắn về bạn của em. Nghĩ về việc bạn ấy đặc biệt như thế nào (ngoại hình, tính cách).

My class yearbook

Let's make a class yearbook!

  1. Stick a photo/drawing of the friend sitting next to you on a large sheet of paper.
  2. Write a short description of your friend. Think about how special he/she is (appearance, personality).
  3. Interview your friend to find out about him/her (e.g. interesting facts, hobbies, favourite subjects/teachers/ books/movies, what she/ he likes/hates, etc). Include these facts in your writing.
  4. Decorate the page and bring it to class to make a class yearbook.

yearbook

Hướng dẫn:

Hãy cùng làm một cuốn kỷ yếu!

Dán một bức hình/ hình vẽ một người bạn ngồi cạnh em trên một trang giấy lớn.

Viết một bài miêu tả ngắn về bạn của em. Nghĩ về việc bạn ấy đặc biệt như thế nào (ngoại hình, tính cách).

Hãy phỏng vấn bạn bè để tìm hiểu về anh ấy/cô ấy (ví dụ: những sự việc thú vị, sở thích, môn học/giáo viên/sách/bộ phim yêu thích, cô ấy/anh ấy thích gì/ghét gì...). Hãy ghi những sự việc này trong bài viết của em.

Trang trí trang giấy và mang nó đến lớp để làm cuốn kỷ yếu lớp.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 6 mới cập nhật