Giải câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các dân tộc.

Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các dân tộc. 

GỢI Ý LÀM BÀI

-   Hiến pháp 2013, điều 16 quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội

-  Nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

-  Chương trình 135 giúp phát triển kinh tế những xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

-   Nhà nước dành nguồn đầu tư tài chính để mở mang hệ thống trường, lớp ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi; có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc vào học các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

-  Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được giữ gìn và phát huy,....


Các bài học liên quan
Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật