Giải câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa? 

GỢI Ý LÀM BÀI

-   Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh phát triển bên vững đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

-    Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó của nhân dân Việt Nam,  tạo sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc xây dựng đất nước phồn thịnh.

Các bài học liên quan
Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật