Giải câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12

Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí nhằm:

-  Tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

-   Tạo sự công bằng, văn minh, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

-   Tạo điều kiện để công dân được sống một cuộc sống an toàn, lành mạnh, được phát triển đầy đủ và toàn diện.

Các bài học liên quan
Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12
Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật