Giải bài 2 trang 24 sgk Địa lí lớp 10

Sự thay đổi của các mùa có tác động như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống con người ?

Sự thay đổi của các mùa có tác động như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống con người ?

Hướng dẫn giải:

- Cảnh quan thiên nhiên có sự thay đổi theo mùa.

- Hoạt động sản xuất và đời sống con người cũng phải thích nghi với nhịp điệu mùa.

Các bài học liên quan
Bài 1 trang 28 sgk địa lí 10

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật